Zasady prawidłowej regulacji

Akumulatory » Zasady prawidłowej regulacji

Zachowanie się akumulatora podczas ładowania stałym napięciem omówiono w pkt. 7.5. Akumulator sam reguluje prąd ładowania, jeżeli napięcie ładowania jest utrzymywane w odpowiednim przedziale, co wynika z prze-biegu charakterystyki ładowania przedstawionej na rysunku 7.2. Prąd ładowania zależy od stopnia naładowania akumulatora, napięcia feulowanego i temperatury pracy. Przyjmuje się, że napięcie regulowane pojazdu nie powinno przekraczać 14,4 Y w temperaturze 27°C w instalacji 12-woltowej. Obszar na rysunku 7.2 powyżej 14,4 V zakreskowano jako nie stosowany.

Zmiany napięcia ładowania w zależności od temperatury przedstawia rysunek 7.3. W celu dopasowania się do tych zmian regulator jest wyposażony w kompensator temperatury. Napięcie regulowane w pojeździe należy nastawić, w temperaturze określonej przez producenta pojazdu, na taką wartość, aby akumulator był utrzymywany w stanie pełnego naładowania w warunkach pracy danego pojazdu.

Akumulator jest naładowany, gdy stopień naładowania zawiera się w przedziale 75-100%. Jako minimalne zużycie wody przyjmuje się ubytek 20-4Q ml wody z ogniwa na 1000 km przebiegu. Jeżeli jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, to napięcie jest regulowane niewłaściwie i należy je wyregulować.