Zadania stacji obsługi

Akumulatory » Zadania stacji obsługi

Szczegółowe zadania stacji obsługi akumulatorów wynikają z czynności związanych z uruchomieniem, eksploatacją, konserwacją i naprawami akumulatorów. Możliwości realizacji tych zadań zależą od wyposażenia stacji. Rozróżnia się dwa rodzaje stacji:

- stacja klasy I, stacja obsługi i konserwacji,

- stacja klasy II, stacja obsługi, konserwacji i napraw.

Małe przedsiębiorstwa transportowe powinny mieć stacje klasy I, duże przedsiębiorstwa - stacje klasy II. Do zakresu czynności stacji klasy I należy uruchamianie nowych i naprawionych akumulatorów, bieżące i okresowe konserwacje, usuwanie drobnych uszkodzeń, ocena używanych akumulatorów.

Stacja klasy II, oprócz czynności przewidzianych dla stacji klasy I, przeprowadza naprawy akumulatorów połączone z wymianą płyt. Małe przedsiębiorstwa dysponujące kilkoma samochodami powinny mieć podręczną ładownię: powinna ona przylegać do garażu. W ładowniach powinien się znajdować mały prostownik i stojaki do ustawiania akumulatorów przeznaczonych do ładowania.