STACJA OBSŁUGI AKUMULATORÓW

Akumulatory » STACJA OBSŁUGI AKUMULATORÓW

Akumulatory kwasowe wymagają prawidłowego uruchomienia i okresowej obsługi. Czynności z tym związane wykonuje się w stacjach obsługi akumulatorów, które w zakresie budowy, instalacji i wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom określonych przepisów budowlanych, energetycznych (PBUE) oraz higieny i bezpieczeństwa pracy (Dz. U. nr 36 poz. 260 i nr 54 poz. 431 z 1949 r.).

W ostatnim okresie, w celu stworzenia warunków do dalszej poprawy gospodarki akumulatorami, przedłużenia ich trwałości oraz zmniejszenia zużycia deficytowych materiałów, Prezes Rady Ministrów wydał dnia 12 sierpnia 1979 roku zarządzenie nr 53 w sprawie usprawnienia gospodarki akumulatorami. Szczegółowe wytyczne określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać stacje obsługi akumulatorów zawiera zał. nr 3 do zarządzenia nr 8 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 18.07. 1979 r. w tej samej sprawie. W niniejszym rozdziale skoncentrowano się głównie na warunkach technicznych dla stacji obsługi akumulatorów, bazując na wytycznych wyszczególnionych w zarządzeniu Ministra Przemysłu Maszynowego.