Pomieszczenie warsztatowe

Akumulatory » Pomieszczenie warsztatowe

Pomieszczenie warsztatowe przewiduje się jedynie w stacjach obsługi klasy II. Do pomieszczenia warsztatowego przekazuje się akumulatory, które zakwalifikowano do naprawy. W pomieszczeniu tym znajdują się dwa stanowiska rozbiórkowe i montażowe. Zaleca się, w miarę możliwości, rozdzielić te dwa stanowiska na dwa oddzielne pomieszczenia.

Pomieszczenie warsztatowe powinno odpowiadać takim samym wymogom jak pomieszczenie do konserwacji, a jego wysokość powinna przekraczać 3 m. Stanowisko rozbiórkowe powinno być wyposażone w urządzenie do wylewania elektrolitu z akumulatorów:

- urządzenie do zmiękczania masy zalewowej w akumulatorach,

- komplet narzędzi, pojemniki na części z rozbiórki,

- urządzenie do badania bloków akumulatorowych,

- stanowiska do mycia części ebonitowych i przekładek pochodzących z rozbiórki akumulatorów,

- hermetycznie zamykane pojemniki na złem oraz na szlam ołowiowy. Mycie powinno być wykonywane wodą bieżącą, a odpływ wody powinien być dołączony do neutralizatora, natomiast podłogi i ściany pomieszczenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stanowisko montażowe powinno mieć odpowiednie urządzenia wentylacyjne przy wszystkich stanowiskach, zwłaszcza przy oczyszczaniu i spawaniu płyt, topieniu ołowiu i masy zalewowej, operacjach montażowych. 

W pomieszczeniu tym należy zapewnić wygodny transport części i akumulatorów gotowych. Pomieszczenie montażowe powinno być wyposażone w:

- stoły montażowe (według potrzeb),

- stanowiska spawalnicze,

- butle z gazami spawalniczymi, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- komplet niezbędnych narzędzi i form,

- wózki do transportu akumulatorów.

Magazyn

Pomieszczenie przewidziane na magazyn powinno mieć naturalną wentylację. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 0°C. W dużych stacjach obsługi magazyn może być częścią magazynu bazy transportowej. Akumulatory i części używane powinny być magazynowane oddzielnie od elementów nowych.

Nowe akumulatory szczelnie zamknięte przechowuje się na półkach. Ustawianie jednego akumulatora na drugim jest niezalecane. Części zapasowe (łączniki, mostki) lutowie itp. powinny być ułożone na półkach. Nowe pojedyncze płyty akumulatorowe należy przechowywać w po-łożeniu pionowym w pojemnikach, których maksymalna masa brutto nie powinna przekraczać 50 kg.

Przekładki izolacyjne mikroporowate przechowuje się na półkach. W magazynie powinno się również przechowywać akumulatory gotowe do odbioru po naprawie lub po konserwacji i ładowaniu. W stacjach klasy I, o małym zakresie prac, magazyn zastępuje z powodzeniem regał w akumulatorni, na którym przechowuje się akumulatory gotowe do eksploatacji.

Każdy akumulator napełniony elektrolitem i odstawiony w magazynie lub w akumulatorni powinien mieć wypisaną na obudowie (najlepiej kredą) datę ostatniego ładowania. W każdej stacji, w jednym z pomieszczeń najłatwiej dostępnych, np. w warsztacie podręcznym, powinna się znajdować podręczna apteczka warsztatowa.

Zawartość apteczki określają przepisy bhp. Oprócz tego w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się kwasy lub zasady, powinny być stale przygotowane środki neutralizujące ich działanie. W pol®«ll stacji obsługi w miejscu ogólnie dostępnym i dobrze oświetlonym wywiesza się instrukcję bhp i przeciwpożarową.