Pomieszczenia stacji obsługi

Akumulatory » Pomieszczenia stacji obsługi

Stacja klasy I powinna mieć przynajmniej trzy pomieszczenia, a w nich następujące stanowiska: ładownię z elektroliciarnią, rozdzielnię z urządzeniami do ładowania, konserwacji z podręcznym magazynem. Stacja obsługi klasy II powinna, oprócz stanowisk dla klasy I, mieć stanowiska:

- demontażu akumulatorów,

- ponownego montażu,

Te stanowiska powinny się znajdować w dwóch dalszych pomieszczeniach. Stacja obsługi akumulatorów klasy I i II powinny mieć:

- wentylację naturalną a w pomieszczeniach przeznaczonych do ładowania, konserwacji, demontażu akumulatorów wentylację wymuszoną, szczególnie na stanowiskach spawania, topienia ołowiu i masy zalewowej oraz izolowania płyt,

- oczyszczalnię i neutralizację ścieków,

- szatnię,

- umywalnie z ciepłą bieżącą wodą (wskazane natryski).

Każda stacja obsługi akumulatorów powinna mieć wydzielone pomieszczenia do spożywania posiłków i palenia tytoniu. Usytuowanie poszczególnych pomieszczeń pokazano przykładowo na rysunku 11.1. Omawiana stacja obsługi klasy II została przewidziana do obsługi przedsiębiorstwa transportowego wyposażonego w 1000 samochodów, eksploatującego 1200-1500 akumulatorów.

Stacja jest przewidziana do równoczesnego konserwowania 60 akumulatorów. W pobliżu akumulatorni ładowni znajduje się rozdzielnia, tak usytuowana, aby odległość akumulatorów od źródła ładowania nie była zbyt duża. Przejście z rozdzielni do akumulatorni prowadzi przez pomieszczenie do konserwacji akumulatorów stwarza dodatkową izolację utrudniającą przedostawanie się oparów do pomieszczeń z przyrządami i aparaturą elektryczną.

W bezpośrednim sąsiedztwie akumulatorni znajduje się elektroliciarnia, co ułatwia transport elektrolitu i napełnianie nowych akumulatorów. W stacji klasy I elektroliciarnia może się znajdować w akumulatorni. Za pomieszczeniem konserwacji akumulatorów znajduje się warsztat remontowy, w którym głównie remontuje się akumulatory. Demontaż można przeprowadzić na specjalnym stanowisku albo w pomieszczeniu konserwacji, albo w warsztacie.

Pomieszczenie magazynowe przylega do warsztatu remontowego. Droga, którą odbywa akumulator w stacji obsługi jest następująca. Kierowca dostarcza akumulator do pomieszczenia konserwacji, załatwia związane z tym formalności i otrzymuje akumulator zastępczy. Personel stacji sprawdza stan akumulatora, czyści go i ustawia w akumulatorni na stojakach przeznaczonych do akumulatorów będących w konserwacji. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych akumulator zostaje odstawiony na regał przeznaczony na akumulatory gotowe do eksploatacji. Drobne naprawy wykonuje się w pomieszczeniu konserwacji akumulatorów.