Określenie przyczyny niedomagań

Akumulatory » Określenie przyczyny niedomagań

Demontaż akumulatora jest kłopotliwy i pracochłonny i dlatego zanim się do niego przystąpi, trzeba się upewnić, że wad akumulatora bez demontażu nie da się usunąć. Czynności konserwacyjne i obserwacje poczynione podczas sprawdzania pojemności ułatwiają diagnozę. Akumulator zasiarczaniony wykazuje w czasie ładowania podwyższenie napięcia ładowania do wartości 2,8 V/ ogniwo, a nawet 3,0 V/ogniwo już w pierwszej fazie ładowania. Wzrost napięcia jest połączony z intensywnym wydzielaniem gazów. Pod koniec ładowania elektrolit nie uzyskuje wymaganej gęstości. Temperatura elektrolitu w czasie ładowania wykazuje tendencje zwyżkowe.

W czasie wyładowania napięcie na końcówkach akumulatora i na poszczególnych jego ogniwach, już w pierwszej fazie wyładowania, jest niższe od normalnego. Innym sposobem określenia jakości płyt akumulatora jest sporządzenie charakterystyki wyładowania akumulatora na podstawie pomiarów potencjałów płyt w stosunku do elektrody pomocniczej, najczęściej kadmowej.

Sposób wykonania takiej charakterystyki omówiono szczegółowo w punkcie 12.6. Sam przebieg zmian potencjałów poszczególnych płyt w od-niesieniu do elektrody kadmowej wykreślono przykładowo na rysunku 5.2. W zasadzie wystarczą dwa pomiary napięć na początku i na końcu wyładowania. Na przykład na początku wyładowania 20-godzinnego zmierzono napięcie słabo pracującego ogniwa: Uog = 2,1 V (napięcie na ogniwie), Ucd+ = 2,25 V (potencjał elektrody dodatniej ogniwa mierzony w stosunku do elektrody kadmowej) oraz Uci- = 0,15 V (potencjał elektrody ujemnej ogniwa mierzony w stosunku do elektrody kadmowej).

Wartość analogicznych napięć na końcu wyładowania będzie wynosiła: Z otrzymanych wartości można wyliczyć spadek napięcia na ogniwie w czasie wyładowania (0,35 V), spadek potencjału elektrody dodatniej (0,28 V) i podwyższenie potencjału elektrody ujemnej (0,07 V). Liczby te jednoznacznie wykazują, że pojemność akumulatora ograniczyły płyty dodatnie. Do demontażu przeznacza się tylko akumulatory uszczelnione masą zalewową z łącznikami nad wieczkami. Prace wykonujemy w taki sposób, aby nie uszkodzić części, i aby ponowne złożenie nie nastręczało trudności.

Przed przystąpieniem do demontażu akumulator należy wyładować prądem 20-godzinnym do napięcia końcowego l,75V/ogniwo w celu uniknięcia kłopotów z przechowywaniem ładowanych płyt ujemnych. W pierwszej fazie rozłącza się mechanicznie ogniwa między sobą usuwając łączniki międzyogniwowe. W tym celu w miejscach łącznika (gdzie znajdują się sworznie biegunowe) należy nawiercić otwory wiertłem o średnicy 18-20 mm i głębokości fc-8 mm (rys. 10.1). Po nawierceniu otworów lekko podważyć łącznik wkrętakiem lub przecinakiem i zdjąć go z tulei w wieczku i ze sworzni biegunowych. Jeżeli zamierzamy rozmontować tylko jedno ogniwo, to zamiast nawiercania należy przeciąć piłką do metalu łącznik dokładnie w miejscu nad grodzią międzyogniwową.