Ładowanie z sieci prądu stałego

Akumulatory » Ładowanie z sieci prądu stałego

W niektórych fabrykach spotyka się jeszcze sieci prądu stałego. Ładowanie akumulatorów można tam wykonywać bezpośrednio z sieci. Na rysunku 7.8 przedstawiono prosty układ połączeń do ładowania akumulatorów z sieci prądu stałego. Akumulatory podłącza się do sieci poprzez rezystor R o stałej - lub korzystniej - o zmiennej oporności. Rezystor R służy do regulacji natężenia prądu ładowania. Dla podanego układu elektrycznego obowiązują następujące zależności: - natężenie prądu ładowania, napięcie sieci prądu stałego, UB [V] - napięcie baterii akumulatorów, R [Q] - rezystancja rezystora redukującego napięcie. W oparciu o podane wzory, zakładając, że napięcie sieci Us jest stałe, a natężenie prądu ładowania znane, można wyznaczyć dla danej baterii wartość rezystancji rezystora R, potrzebnej do ładowania baterii stałym natężeniem prądu.