Akumulatornia

Akumulatory » Akumulatornia

Na akumulatornię wybiera się pomieszczenie położone w pobliżu rozdzielni. Pomieszczenie powinno znajdować się od strony co zabezpiecza je przed nagłymi zmianami temperatury, bezpośrednim oświetleniem słonecznym. Powinno ono być suche, nie narażone na wstrząsy, zabezpieczone przed przedostawaniem się do wnętrza pyłu (zwłaszcza metalicznego), oparów żrących, sadzy itp.

Wymiary akumulatorni ustala się na podstawie liczby akumulatorów, przewidzianych do obsługi, sposobu ich ustawienia i szerokości przejść. Odległość akumulatorów od ścian powinna wynosić co najmniej 0,1 m, odstępy przejść między rzędami powinny być równe co najmniej 1,0 m. Wysokość akumulatorni powinna wynosić co najmniej 3,20 m.

Powierzchnie ścian i stropów powinny być gładkie i zabezpieczone przed działaniem kwasu siarkowego (najlepiej otynkowane zaprawą cementowo-wapienną i pomalowane). Ściany i strop maluje się dopiero po całkowitym wyschnięciu zaprawy i wykonaniu instalacji oświetleniowej Malować należy jasną farbą olejną, nie zawierającą alkoholu. Taką samą farbą maluje się drzwi, okna, wszelkie części metalowe i przewody elektryczne zamocowane na stałe. Posadzka powinna być kwasoodporna i zapewniać wytrzymałość od-powiadającą przewidywanemu obciążeniu.

Akumulatornię wyposaża się w dwa rodzaje wentylacji: wentylację ciągłą, usuwającą stale gazy wydzielające się z akumulatorów i wentylację dorywczą, pozwalającą na szybkie usunięcie gazów w czasie ładowania akumulatorów.